Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1377/2002 k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 na mesiac máj v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 13 18.12.2002
1378/2002 Návrh na zrušenie úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 – Návrh nariadenia vlády SR o rozsahu a podmienkach započítania času na základe výsledkov služobného hodnotenia a Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanoví zvýšená stupnica platových taríf, termín jej účinnosti a znížený limit osobného príplatku štátnych zamestnancov v štátnej službe 13 18.12.2002
1379/2002 k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2003 13 18.12.2002
1380/2002 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002 a plánu zahraničných stykov na mesiac január 2003 13 18.12.2002
1381/2002 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2003 13 18.12.2002
1382/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13 18.12.2002
1383/2002 k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 13 18.12.2002
1384/2002 k návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2003 a návrh na zriadenie Úradu vojenského predstaviteľa pri Vojenskom výbore NATO a Kontaktného tímu pri Hlavnom veliteľstve spojeneckých ozbrojených síl v Európe Stálej delegácie SR pri NATO 13 18.12.2002
1385/2002 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín 13 18.12.2002
1386/2002 k návrhu na zmenu programovej štruktúry rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR s cieľom vytvorenia medzirezortného programu pre Agentúru na podporu vedy a techniky 13 18.12.2002
Stránka: 1840 z 1842 / Záznamy: 18391 - 18400 z 18417