Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
436/2006 k návrhu úhrad príspevkov Slovenskej republiky do rozpočtuOrganizácie Severoatlantickej zmluvy na výstavbu nového sídla NATO 178 17.05.2006
321/2010 k návrhu účasti delegácie SR na 99. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 2. - 18. júna 2010 v Ženeve 206 12.05.2010
383/2005 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 93. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve 31. mája 2005 až 16. júna 2005 131 10.05.2005
851/2008 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 14. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a 4. konferencii slúžiacej ako stretnutie strán Kjótskeho protokolu, Poznaň, Poľsko, 1. až 12. december 2008 124 26.11.2008
81/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. (tlač 1261) 199 30.01.2002
859/2005 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (tlač 1331) 152 09.11.2005
978/2006 k návrhu schémy regionálnej pomoci pre veľké podniky 22 29.11.2006
304/2010 k návrhu Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2009 206 12.05.2010
752/2006 k návrhu Programu rozvoja bývania 10 13.09.2006
196/2010 k návrhu programu na zvýšenie kvality vyučovania štátneho jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín 197 17.03.2010
Stránka: 1841 z 1862 / Záznamy: 18401 - 18410 z 18616