Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
359/2008 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98 28.05.2008
358/2008 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2008 98 28.05.2008
357/2008 k návrhu postupu riešenia súvisiaceho s problematikou deregulácie cien nájmu bytov a na zrušenie úlohy B.5 z uznesenia vlády SR č. 636 z 24. augusta 2005 98 28.05.2008
356/2008 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre Štatistický úrad SR na zabezpečenie prieskumov verejnej mienky v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 290/2008 a Úrad vlády SR na národný príspevok na program INTERACT I v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 283/2008 98 28.05.2008
355/2008 k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosť Baňa Čáry, a. s. na sprístupnenie zásob lignitu 98 28.05.2008
354/2008 k návrhu zmeny Listiny špecifických záväzkov SR za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe SR do EÚ 98 28.05.2008
353/2008 k návrhu zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov 98 28.05.2008
352/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98 28.05.2008
351/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 98 28.05.2008
350/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98 28.05.2008
Stránka: 1842 z 1854 / Záznamy: 18411 - 18420 z 18532