Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
235/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (č.t. 447) 8 05.05.2021
234/2021 k návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 8 05.05.2021
233/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 452) 8 05.05.2021
232/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 455) 8 05.05.2021
231/2021 k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020 8 05.05.2021
230/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 451) 8 05.05.2021
239/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Márii Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (tlač 528) 9 10.05.2021
259/2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 10 12.05.2021
258/2021 k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024 10 12.05.2021
257/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 10 12.05.2021
Stránka: 1842 z 1854 / Záznamy: 18411 - 18420 z 18532