Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
5/2002 k návrhu zákona o obrane Slovenskej republiky 195 10.01.2002
5/2001 k návrhu ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení 136 10.01.2001
4/2021 k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
4/2020 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 191 15.01.2020
4/2019 k návrhu Akčných plánov Národného onkologického programu Slovenskej republiky 134 09.01.2019
4/2018 k aktualizácii Národného programu duševného zdravia a Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 - 2018 - návrh 83 10.01.2018
4/2017 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z. 41 11.01.2017
4/2016 k Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0 193 13.01.2016
4/2015 k návrhu zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 140 07.01.2015
4/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 89 08.01.2014
Stránka: 1854 z 1862 / Záznamy: 18531 - 18540 z 18616