Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
244/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení 146 15.03.2001
243/2001 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike 146 15.03.2001
242/2001 Vyhodnotenie dočasnej úpravy colnej sadzby na dovoz cukru z Poľskej republiky 146 15.03.2001
241/2001 k návrhu na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úvery na financovanie verejnej práce „Premostenie Dunaja v Bratislave – Most Košická“ 146 15.03.2001
240/2001 k návrhu Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 146 15.03.2001
239/2001 k monitoru plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17 z 10. januára 2001 k 7. marcu 2001 146 15.03.2001
238/2001 k návrhu dodatku č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 146 15.03.2001
237/2001 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 514 zo 6. júla 2000 k návrhu na ďalší postup privatizácie podniku MEDIKA, š. p. Bratislava 146 15.03.2001
236/2001 k návrhu viacročnej finančnej dohody a ročnej finančnej dohody programu SAPARD 146 15.03.2001
235/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 146 15.03.2001
Stránka: 1866 z 1890 / Záznamy: 18651 - 18660 z 18893