Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
234/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 146 15.03.2001
233/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Romana Vavríka na vydanie zákona, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov (tlač 907) 146 15.03.2001
232/2001 k návrhu Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov 144 07.03.2001
231/2001 k zmene reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie 144 07.03.2001
230/2001 k návrhu dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 144 07.03.2001
229/2001 k správe z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých krajským úradom na oddlženie škôl a školských zariadení 144 07.03.2001
228/2001 k správe o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2000 144 07.03.2001
227/2001 k správe o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na revíziu Európskej patentovej dohody, ktorá sa konala v dňoch 20. – 29. 11. 2000 144 07.03.2001
226/2001 k návrhu na zmenu gestora úlohy B.101 a zmenu znenia úloh B.107 a B.109 uznesenia vlády SR č. 17 z 10. 1. 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 144 07.03.2001
225/2001 k návrhu na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku 144 07.03.2001
Stránka: 1867 z 1890 / Záznamy: 18661 - 18670 z 18893