Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
309/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 96 14.05.2008
308/2008 k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2007 96 14.05.2008
307/2008 k návrhu na zrušenie a zmenu uznesenia vlády SR č. 61 z 23. januára 2008 96 14.05.2008
306/2008 k návrhu systému kontroly a auditu podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 96 14.05.2008
305/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR 96 14.05.2008
304/2008 k návrhu opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR 96 14.05.2008
303/2008 k návrhu na podpis Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej 96 14.05.2008
302/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96 14.05.2008
301/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 96 14.05.2008
821/2004 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 96 19.08.2004
Stránka: 1868 z 1890 / Záznamy: 18671 - 18680 z 18893