Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1228/2003 k návrhu Colného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov 64 17.12.2003
1228/2002 k návrhu štatútu Porady ekonomických ministrov vlády SR a návrh na vymenovanie členov Porady ekonomických ministrov vlády SR 6 06.11.2002
1229/2004 k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 114 15.12.2004
1229/2003 k návrhu zákona o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 64 17.12.2003
1229/2002 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1096 z 9. októbra 2002 k návrhu na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu, uvedených v zákone č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity a Sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity – VI. časť 6 06.11.2002
1230/2004 k analýze súčasného stavu evidencie, ochrany a sprístupňovania zbierkových fondov a expozícií múzeí a galérií v Slovenskej republike 114 15.12.2004
1230/2003 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru 64 17.12.2003
1230/2002 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 1094 z 25. septembra 2002 k návrhu na povýšenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR do vyšších generálskych hodností a na vymenovanie profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a vojakov v zálohe do generálskych hodností - DôVERNÉ 6 06.11.2002
1231/2004 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra kultúry SR 114 15.12.2004
1231/2003 k návrhu na pristúpenie k Dohovoru vypracovanému na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely a protokolom k nemu 64 17.12.2003
Stránka: 1868 z 1890 / Záznamy: 18671 - 18680 z 18893