Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
857/2004 k návrhu účasti delegácie SR na 59. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie 98 31.08.2004
856/2004 k návrhu na presun kompetencií na úseku otvárania, zrušenia a zmeny charakteru hraničných priechodov na dočasných vonkajších hraniciach Európskej únie z Ministerstva financií SR na Ministerstvo vnútra SR 98 31.08.2004
855/2004 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004 98 31.08.2004
854/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 98 31.08.2004
853/2004 k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR 98 31.08.2004
852/2004 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR v súvislosti s transformáciou krajských úradov, zrušením okresných úradov a vytvorením úradov špecializovanej miestnej štátnej správy 98 31.08.2004
851/2004 k návrhu na zmenu systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na roky 2004, 2005 a 2006 v rozpočtovej kapitole Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 98 31.08.2004
850/2004 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby výstavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave 98 31.08.2004
849/2004 k návrhu na zvýšenie obstarávacej ceny stavby prístavba Mechanizačnej fakulty k pavilónu S pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 98 31.08.2004
848/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prepojení slovenskej rýchlostnej cesty R6 a českej rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici 98 31.08.2004
Stránka: 1870 z 1880 / Záznamy: 18691 - 18700 z 18792