Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
157/2010 k návrhu opatrení na účinnejšie využívanie pomoci a podpory z fondov Európskeho spoločenstva na udržateľnosť zamestnanosti a na tvorbu nových pracovných miest 195 03.03.2010
62/2009 k návrhu Národného programu kvality SR na roky 2009 - 2012 133 21.01.2009
243/2010 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení neskorších predpisov 201 14.04.2010
1320/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 515/2002 Z. z. 12 11.12.2002
341/2010 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov 211 25.05.2010
186/2010 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z. z. 197 17.03.2010
190/2010 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 197 17.03.2010
244/2010 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť 201 14.04.2010
72/2009 k návrhu na zvýšenie základného imania Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. peňažným vkladom 133 21.01.2009
630/2008 k návrhu na zrušenie úlohy č. 7 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 111 17.09.2008
Stránka: 1870 z 1890 / Záznamy: 18691 - 18700 z 18893