Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1302/2002 k návrhu výrobkov podliehajúcich organizovaniu a podpore trhu v roku 2003 a návrhu zásad organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupinami výrobkov v roku 2003 11 04.12.2002
1303/2002 k návrhu na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre malé projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky 11 04.12.2002
1304/2002 k návrhu na ukončenie platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou republikou a Čínskou ľudovou republikou (Peking, 27. marca 1957) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou 11 04.12.2002
1305/2002 k návrhu na zaplatenie príspevku SR do rozpočtu Medzinárodného trestného súdu 11 04.12.2002
1306/2002 k návrhu na oddlženie škôl a školských zariadení a riešenie záväzkov štátu do 30. júna 2002 vyplývajúcich zo zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a zákona č. 447/2001 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – III. etapa 11 04.12.2002
1307/2002 k návrhu na zvýšenie limitu výdavkov Ministerstva vnútra SR – bezpečnostný úsek o sumu 54 185 000 Sk z titulu dosiahnutých vyšších príjmov v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 11 04.12.2002
1308/2002 k návrhu na zmenu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2002 pre kapitolu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na zabezpečenie financovania tvorby Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém 11 04.12.2002
1309/2002 k návrh negociačného mandátu pre uzatvorenie rokovaní SR s EÚ - NEZVEREJŇOVAŤ 11 04.12.2002
1310/2002 k správe o začatí prístupových rozhovorov Slovenskej republiky o členstve v Organizácii Severoatlantickej zmluvy 11 04.12.2002
1311/2002 Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR 11 04.12.2002
Stránka: 1870 z 1880 / Záznamy: 18691 - 18700 z 18792