Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
10/2014 k návrhu nominácie člena slovenskej delegácie v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore na zvyšnú časť funkčného obdobia do septembra 2015 89 08.01.2014
10/2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 41 09.01.2013
10/2012 k návrhu akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV. (NEHAP IV.) 83 11.01.2012
10/2011 k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom 29 12.01.2011
10/2010 k návrhu zákona o ovzduší 185 13.01.2010
10/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 131 14.01.2009
10/2008 k Národnému programu prevencie obezity 75 09.01.2008
10/2007 k návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 26 10.01.2007
10/2006 k návrhu Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky III 159 11.01.2006
10/2005 k dodatku k správe o činnosti obcí a vyšších územných celkov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy za rok 2003, ktorým sa dopracúva podľa bodu B. 9 uznesenia vlády SR č. 764/2004 časť o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami určenými na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy 115 12.01.2005
Stránka: 1870 z 1890 / Záznamy: 18691 - 18700 z 18893