Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
524/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 31 16.09.2021
523/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely 31 16.09.2021
522/2021 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 31 16.09.2021
521/2021 k návrhu na zmenu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality 31 16.09.2021
520/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 31 16.09.2021
519/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 31 16.09.2021
540/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 32 22.09.2021
539/2021 k návrhu na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 32 22.09.2021
538/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 32 22.09.2021
537/2021 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Romanovi MIKULCOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 684) 32 22.09.2021
Stránka: 1871 z 1881 / Záznamy: 18701 - 18710 z 18803