Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
193/2001 k správe o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Štefčo Vodeničiarov v. Slovenská republika 143 28.02.2001
192/2001 k informácii o vynútiteľnosti práva, najmä rodinného práva v rodinnoprávnych veciach s cudzím prvkom 143 28.02.2001
191/2001 k návrhu odpustenia cla a dovoznej prirážky pri nákupe lietadla 143 28.02.2001
190/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Košice, Jarmočná ul. č. 5 – Sklad č. 14 143 28.02.2001
189/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Poprad – Veľká, Gagarinova ul., Rekreačná chata 143 28.02.2001
188/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia 143 28.02.2001
187/2001 k návrhu na uzavretie finančnej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru na výstavbu rýchlostnej cesty R1 v úsekoch Hronský Beňadik – Nová Baňa a Nová Baňa – Rudno nad Hronom 143 28.02.2001
186/2001 kk priebežnej správe o stave delimitácie a ďalšom postupe prípravy jednotnej dopravnej polície 143 28.02.2001
185/2001 k správe o rozvoji cestovného ruchu a národnému programu rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike 143 28.02.2001
184/2001 k návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavba „Rozšírenie výroby a spracovania hliníka v SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom“ je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme 143 28.02.2001
Stránka: 1871 z 1890 / Záznamy: 18701 - 18710 z 18893