Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
10/2004 k návrhu Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2004 65 14.01.2004
10/2003 k návrhu na doplnenie zoznamu príspevkových organizácií navrhnutých na ich premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 14 08.01.2003
10/2002 k návrhu Vyhlásenia vlády Slovenskej republiky o riešení finančnej situácie mesta Košice 195 10.01.2002
10/2001 k správe o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu Kabinetu ministrov Ukrajiny Viktora Juščenka v Slovenskej republike 5. a 6. 12. 2000 136 10.01.2001
9/2021 k návrhu na odvolanie a vymenovanie člena Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku 63 07.01.2021
9/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SLADOVŇA, a. s. Michalovce, IČO: 36 184 187, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Michalovce, okres Michalovce 191 15.01.2020
9/2019 k návrhu na vymenovanie predsedu a troch členov rady správcov Národného jadrového fondu 134 09.01.2019
9/2018 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony - nové znenie 83 10.01.2018
9/2017 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na január 2017 41 11.01.2017
9/2016 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 193 13.01.2016
Stránka: 1871 z 1890 / Záznamy: 18701 - 18710 z 18893