Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
324/2008 k správe o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31. decembru 2007 97 21.05.2008
323/2008 k návrhu na úhradu príspevku SR na činnosť Medzinárodnej organizácie Frankofónie 97 21.05.2008
322/2008 k návrhu na usporiadanie správy akcií spoločnosti BIONT, a. s. a doriešenie otvorených otázok a problémov spoločnosti 97 21.05.2008
321/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 97 21.05.2008
844/2004 k návrhu Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja na rok 2004 uzavretej medzi Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR a mestom Žilina 97 25.08.2004
843/2004 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004 a kontroly postupu vybraných obstarávateľov pri vynakladaní verejných prostriedkov na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby 97 25.08.2004
842/2004 k návrhu na určenie odmeny podpredsedovi Poštového regulačného úradu za I. polrok 2004 97 25.08.2004
841/2004 k návrhu na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencom vlády SR 97 25.08.2004
840/2004 k návrhu na zvýšenie platových taríf a na poskytnutie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku prednostom krajských úradov životného prostredia 97 25.08.2004
839/2004 k návrhu na riešenie finančnej potreby na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s. 97 25.08.2004
Stránka: 1872 z 1890 / Záznamy: 18711 - 18720 z 18893