Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
5/2009 k návrhu zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 131 14.01.2009
5/2008 k návrhu nariadenia vlády SR o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 75 09.01.2008
5/2007 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 26 10.01.2007
5/2006 k politike využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup 159 11.01.2006
5/2005 k návrhu harmonogramu zverejňovania výziev na predkladanie projektov podľa operačných programov, jednotných programových dokumentov a iniciatív spoločenstva na rok 2005 115 12.01.2005
5/2004 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Kostarickej republiky, ktorí vstupujú na územie SR 65 14.01.2004
5/2003 k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce Phare medzi Slovenskou republikou a Maďarskom pre rok 2002 14 08.01.2003
5/2002 k návrhu zákona o obrane Slovenskej republiky 195 10.01.2002
5/2001 k návrhu ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení 136 10.01.2001
4/2021 k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
Stránka: 1872 z 1881 / Záznamy: 18711 - 18720 z 18803