Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
8/2016 k Aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku 193 13.01.2016
8/2015 k Hodnotiacej správe o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 - 2015 za rok 2013 140 07.01.2015
8/2014 k Štatútu Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii 89 08.01.2014
8/2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 41 09.01.2013
8/2012 k návrhu na zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi zahraničných vecí 83 11.01.2012
8/2011 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29 12.01.2011
8/2010 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185 13.01.2010
8/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131 14.01.2009
8/2008 k návrhu koncepcie cenovej politiky 75 09.01.2008
8/2007 k návrhu nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov 26 10.01.2007
Stránka: 1874 z 1890 / Záznamy: 18731 - 18740 z 18893