Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
815/2004 Nk návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 96 19.08.2004
150/2007 Nk návrhu zákona o uznávaní odborných kvalifikácií 33 28.02.2007
531/2008 Nk návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 106 20.08.2008
257/2005 Nk návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 126 06.04.2005
1120/2002 o demisii vlády Slovenskej republiky 237 15.10.2002
601/2006 o podaní demisie vlády Slovenskej republiky 183 04.07.2006
525/2016 Odpoveď vlády Slovenskej republiky na stanovisko Výboru OSN pre ľudské práva zo dňa 23. marca 2016 vo veci sťažnosti č. 2062/2011 proti Slovenskej republike 37 23.11.2016
253/2016 Organizačné zabezpečenie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 –2021 13 23.06.2016
286/2016 Plán obnovy relevantných budov 2016 - návrh 16 07.07.2016
613/2014 Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015 - návrh 137 03.12.2014
Stránka: 1881 z 1890 / Záznamy: 18801 - 18810 z 18893