Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
23/2001 k návrhu plánu obmien a zámien komodít hmotných rezerv na rok 2001 - PRÍSNE TAJNÉ 136 10.01.2001
22/2001 k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR - TAJNÉ 136 10.01.2001
21/2001 k informatívnej správe o zistených nedostkoch v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti Ministerstva práce, sociánych vecí a rodiny SR prezentovaných delegáciou Výboru CPT na záverečnom stretnutí dňa 18. októbra 2000 a o prijatých a navrhovaných opatreniach - NEZVEREJNENÉ 136 10.01.2001
20/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 136 10.01.2001
19/2001 k analýze dopadov zavedenia vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny na činnosť zastupiteľských úradov Slovenskej republiky pôsobiacich v Ukrajine a Českej republike a prognóze dopadov zavedenia vízovej povinnosti pre občanov Bieloruska a Ruska 136 10.01.2001
18/2001 k súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity 136 10.01.2001
17/2001 k prioritným úlohám vlády Slovenskej republiky vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 136 10.01.2001
16/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách 136 10.01.2001
15/2001 k návrhu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 136 10.01.2001
14/2001 k dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 136 10.01.2001
Stránka: 1888 z 1890 / Záznamy: 18871 - 18880 z 18893