Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1393/2002 k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 na mesiac december v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 schváleného uznesením vlády SR č. 1203 z 19. decembra 2001 13 18.12.2002
1392/2002 k návrhu na zrušenie úlohy č. 6 z Plánu práce vlády SR na rok 2002 na november 2002 – Národná stratégia pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách 13 18.12.2002
1391/2002 k návrhu na zrušenie úlohy B.2 písm. ba) uznesenia vlády SR č. 732 z 19. júla 1994 k návrhu Projektu a štatútu agenta pre zastupovanie SR v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva 13 18.12.2002
1390/2002 k návrhu Územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj – zmeny a doplnky roku 2002 13 18.12.2002
1389/2002 k návrhu na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zástupcu štátu do funkcie člena Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne 13 18.12.2002
1388/2002 ku koncepčnému zámeru Projektu modernizácie systému zdravotníctva 13 18.12.2002
1387/2002 k návrhu na súhlas s presunom finančných prostriedkov medzi programami 021 a 023 v zmysle § 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov 13 18.12.2002
1386/2002 k návrhu na zmenu programovej štruktúry rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR s cieľom vytvorenia medzirezortného programu pre Agentúru na podporu vedy a techniky 13 18.12.2002
1385/2002 k návrhu na odvolanie a vymenovanie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín 13 18.12.2002
1384/2002 k návrhu programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2003 a návrh na zriadenie Úradu vojenského predstaviteľa pri Vojenskom výbore NATO a Kontaktného tímu pri Hlavnom veliteľstve spojeneckých ozbrojených síl v Európe Stálej delegácie SR pri NATO 13 18.12.2002
Stránka: 2 z 1872 / Záznamy: 11 - 20 z 18718