Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
25/2021 k Návrhu postupu realizácie obstarania 3D rádiolokačnej techniky VzS OS SR (stredný, malý a blízky dosah) I. časť – neutajovaná 66 13.01.2021
24/2021 k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 - 2020 66 13.01.2021
23/2021 k Zameraniu dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2021 66 13.01.2021
22/2021 ku Koncepcii boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 66 13.01.2021
21/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 66 13.01.2021
20/2021 k návrhu na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií 66 13.01.2021
19/2021 k návrhu na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu 66 13.01.2021
18/2021 k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 66 13.01.2021
17/2021 k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 66 13.01.2021
16/2021 k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie 63 07.01.2021
Stránka: 3 z 1823 / Záznamy: 21 - 30 z 18223