Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
9/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť SLADOVŇA, a. s. Michalovce, IČO: 36 184 187, na realizáciu investičného zámeru v lokalite Michalovce, okres Michalovce 191 15.01.2020
8/2020 k Návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMAX Fasteners s. r. o., IČO: 36 515 191, na realizáciu investičného zámeru v Bardejove 191 15.01.2020
7/2020 k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2020 191 15.01.2020
6/2020 k Zameraniu bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020 191 15.01.2020
5/2020 k Dodatku č. 1 k plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2020 191 15.01.2020
4/2020 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 191 15.01.2020
3/2020 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 15.01.2020
2/2020 k Návrhu korekčného mechanizmu na rok 2020 191 15.01.2020
1/2020 k návrhu na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 491 z 2. októbra 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 191 15.01.2020
641/2019 k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou 190 18.12.2019
Stránka: 3 z 1740 / Záznamy: 21 - 30 z 17399