Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
594/2019 Účtovná závierka Slovenského pozemkového fondu ku dňu 31.12.2018 a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2018 188 04.12.2019
593/2019 Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020 - návrh 188 04.12.2019
592/2019 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím procesu optimalizácie priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu – Inštitútu informatiky a štatistiky 188 04.12.2019
591/2019 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 188 04.12.2019
590/2019 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov 188 04.12.2019
589/2019 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 188 04.12.2019
588/2019 Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2019 - nové znenie 188 04.12.2019
587/2019 Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí Európskej rady v dňoch 12.-13. decembra 2019 v Bruseli 188 04.12.2019
586/2019 Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 - návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 188 04.12.2019
585/2019 Návrh na zrušenie úlohy č. 4 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 188 04.12.2019
Stránka: 3 z 1735 / Záznamy: 21 - 30 z 17343