Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1/2001 k návrhu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 136 10.01.2001
2/2021 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 63 07.01.2021
2/2020 k Návrhu korekčného mechanizmu na rok 2020 191 15.01.2020
2/2019 k Správe o odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštrukturalizácii 134 09.01.2019
2/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov 83 10.01.2018
2/2017 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 41 11.01.2017
2/2016 k návrhu na uzavretie Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 193 13.01.2016
2/2015 k návrhu zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 140 07.01.2015
2/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 89 08.01.2014
2/2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41 09.01.2013
Stránka: 3 z 1851 / Záznamy: 21 - 30 z 18508