Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1383/2002 k návrhu na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 13 18.12.2002
1382/2002 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13 18.12.2002
1381/2002 k návrhu Plánu práce vlády SR na rok 2003 13 18.12.2002
1380/2002 k dodatku č. 3 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002 a plánu zahraničných stykov na mesiac január 2003 13 18.12.2002
1379/2002 k návrhu zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na I. polrok 2003 13 18.12.2002
1378/2002 Návrh na zrušenie úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2002 – Návrh nariadenia vlády SR o rozsahu a podmienkach započítania času na základe výsledkov služobného hodnotenia a Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanoví zvýšená stupnica platových taríf, termín jej účinnosti a znížený limit osobného príplatku štátnych zamestnancov v štátnej službe 13 18.12.2002
1377/2002 k návrhu na zrušenie úlohy č. 4 na mesiac máj v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2002 13 18.12.2002
1376/2002 k návrhu na zmenu znenia a termínu úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 828 zo 7. augusta 2002 13 18.12.2002
1375/2002 k návrhu na zrušenie úlohy v Pláne práce vlády SR na rok 2002 13 18.12.2002
1374/2002 k súhlasu na začatie stavieb zaradených do programu Výstavba cestnej siete do roku 2005 13 18.12.2002
Stránka: 3 z 1881 / Záznamy: 21 - 30 z 18803