Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
44/2001 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 2000 137 17.01.2001
43/2001 k návrhu na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy, štátny podnik Źilina, v katastrálnom území Turzovka, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike 137 17.01.2001
42/2001 k programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území Slovenskej republiky v rámci bilaterálnej a multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2001 137 17.01.2001
41/2001 k návrhu na obnovenie plnohodnotného členstva Slovenskej republiky v Európskom centre pre sociálnu politiku a výskum 137 17.01.2001
40/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 137 17.01.2001
39/2001 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 137 17.01.2001
38/2001 k správe o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v SR a plnení záväzkov SR vyplývajúcich z uvedeného dohovoru 137 17.01.2001
37/2001 k návrhu koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010 137 17.01.2001
36/2001 k analýze súčasnej právnej úpravy pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a návrh opatrení na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt pre cudzincov – hospodársky aktívne osoby – v súlade so zásadami uvedenými v kapitole I. bod 1.1. návrhu zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií 137 17.01.2001
35/2001 k správe o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí 137 17.01.2001
Stránka: 4 z 1890 / Záznamy: 31 - 40 z 18893