Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
256/2010 <div>k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Veľký Krtíš a návrhom na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti</div> 202 21.04.2010
586/2013 <div>k Analýze sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti</div> 77 09.10.2013
120/2012 <div>k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2012</div> 2 11.04.2012
548/2011 <div>k finančnej stabilizácii štátnych príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR, v ktorých prebieha zmena právnej formy zo štátnej príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť a návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady SR s použitím štátnych finančných aktív na finančnú stabilizáciu štátnych príspevkových organizácií</div> 56 17.08.2011
41/2011 <div>k informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007 - 2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít</div> 30 19.01.2011
26/2013 <div>k Informácii o vydaných aproximačných nariadeniach vlády SR v II. polroku 2012 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády SR v I. polroku 2013</div> 41 09.01.2013
608/2010 <div>k návrhu na ad hoc sudcov za Slovenskú republiku do Európskeho súdu pre ľudské práva</div> 13 13.09.2010
126/2012 <div>k návrhu na odvolanie a vymenovanie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny</div> 2 11.04.2012
710/2011 <div>k návrhu na odvolanie a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR</div> 72 09.11.2011
119/2012 <div>k návrhu na odvolanie námestníka generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu</div> 2 11.04.2012
Stránka: 4 z 1839 / Záznamy: 31 - 40 z 18382