Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
2/2012 k návrhu na ratifikáciu Dohody o vytvorení funkčného bloku vzdušného priestoru stredná Európa 83 11.01.2012
2/2011 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 29 12.01.2011
2/2010 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 185 13.01.2010
2/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 131 14.01.2009
2/2008 k návrhu zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 75 09.01.2008
2/2007 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z. 26 10.01.2007
2/2006 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003 159 11.01.2006
2/2005 k návrhu poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Imricha Hamarčáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 960) 115 12.01.2005
2/2004 k návrhu na uzavretie Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy (Brusel, 14. 9. 1994) 65 14.01.2004
2/2003 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Chorvátskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach 14 08.01.2003
Stránka: 4 z 1854 / Záznamy: 31 - 40 z 18532