Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1373/2002 k návrhu na doplnenie opatrenia na zabezpečenie ochrany určených osôb, zahraničných predstaviteľov a určených objektov schváleného uznesením vlády SR č. 1104 z 20. decembra 2000 13 18.12.2002
1372/2002 k návrhu na určenie odmeny podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, podpredsedovi Poštového úradu, podpredsedovi Telekomunikačného úradu a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov za II. polrok 2002 13 18.12.2002
1371/2002 k návrhu na zabezpečenie koordinácie procesu decentralizácie verejnej správy 13 18.12.2002
1370/2002 k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami 13 18.12.2002
1369/2002 k návrhu poslanca Národnej rady SR Juraja Blanára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 99) 13 18.12.2002
1368/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (tlač 97) 13 18.12.2002
1367/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 96) 13 18.12.2002
1366/2002 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 929/2001 ... - TAJNÉ 12 11.12.2002
1365/2002 k návrhu na ... - TAJNÉ 12 11.12.2002
1364/2002 k návrhu na presun Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky z Úradu vlády SR na Ministerstvo financií SR 12 11.12.2002
Stránka: 4 z 1879 / Záznamy: 31 - 40 z 18786