Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
630/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania 190 18.12.2019
629/2019 k návrhu riešenia sumy neuhradených nákladov na podporu doplatkom podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov za rok 2018 190 18.12.2019
628/2019 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Rady správcov Národného jadrového fondu 190 18.12.2019
627/2019 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 190 18.12.2019
626/2019 k návrhu na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia bežných výdavkov pridelených v roku 2019 kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 190 18.12.2019
625/2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu 190 18.12.2019
624/2019 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 190 18.12.2019
623/2019 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 190 18.12.2019
622/2019 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na január 2020 190 18.12.2019
621/2019 k návrhu na uzavretie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej 190 18.12.2019
Stránka: 5 z 1740 / Záznamy: 41 - 50 z 17399