Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
34/2001 k správe o podpísaní Memoranda o porozumení o využití Národného fondu pre ISPA 137 17.01.2001
33/2001 k analýze stavu licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy 137 17.01.2001
32/2001 k Finančnému memorandu na rok 2000 pre účasť SR v horizontálnom programe EÚ: Program na podporu občianskej spoločnosti 137 17.01.2001
31/2001 k Finančnému memorandu Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: Program pre malé a stredné podniky a SAVE II v roku 2000 137 17.01.2001
30/2001 k Finančnému memorandu pre projekt programu ISPA pre rok 2000 „Čistenie odpadových vôd v Trenčíne – pravý breh“ 137 17.01.2001
29/2001 k návrhu opatrení pre ústredné orgány štátnej správy a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti na vypracovanie výročných správ a verejných odpočtov ich činnosti v súlade s dokumentom Audit 137 17.01.2001
28/2001 Princípy, výsledky a ďalšie smerovanie hospodárskej politiky 137 17.01.2001
27/2001 k návrhu na podpis Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov 137 17.01.2001
26/2001 k návrhu zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 137 17.01.2001
25/2001 k návrhu poslanca Národnej rady SR Stanislava Bartoša na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon NR SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov (tlač 854) 137 17.01.2001
Stránka: 5 z 1881 / Záznamy: 41 - 50 z 18803