Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
3/2020 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 15.01.2020
3/2019 k návrhu Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.) 134 09.01.2019
3/2018 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Medzilaborce a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Medzilaborce - nové znenie 83 10.01.2018
3/2017 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41 11.01.2017
3/2016 k Národnej stratégii manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky 193 13.01.2016
3/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 140 07.01.2015
3/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 89 08.01.2014
3/2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41 09.01.2013
3/2012 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu 83 11.01.2012
3/2011 k návrhu zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny 29 12.01.2011
Stránka: 5 z 1796 / Záznamy: 41 - 50 z 17956