Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
2/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o životnom partnerstve) (tlač 1218) 195 10.01.2002
2/2001 k návrhu zákona o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady 136 10.01.2001
3/2021 k návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
3/2020 k návrhu na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 191 15.01.2020
3/2019 k návrhu Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.) 134 09.01.2019
3/2018 k vzdaniu sa funkcie prednostu Okresného úradu Medzilaborce a návrh na vymenovanie prednostu Okresného úradu Medzilaborce - nové znenie 83 10.01.2018
3/2017 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41 11.01.2017
3/2016 k Národnej stratégii manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky 193 13.01.2016
3/2015 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 140 07.01.2015
3/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 89 08.01.2014
Stránka: 5 z 1871 / Záznamy: 41 - 50 z 18706