Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
3/2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41 09.01.2013
3/2012 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu 83 11.01.2012
3/2011 k návrhu zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny 29 12.01.2011
3/2010 k návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185 13.01.2010
3/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 131 14.01.2009
3/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 75 09.01.2008
3/2007 k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 26 10.01.2007
3/2006 k Národnému akčnému plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 - 2007 159 11.01.2006
3/2005 k návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 115 12.01.2005
3/2004 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív 65 14.01.2004
Stránka: 6 z 1842 / Záznamy: 51 - 60 z 18416