Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
3/2010 k návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 185 13.01.2010
3/2009 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 131 14.01.2009
3/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach 75 09.01.2008
3/2007 k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 26 10.01.2007
3/2006 k Národnému akčnému plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 - 2007 159 11.01.2006
3/2005 k návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 115 12.01.2005
3/2004 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prípravu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív 65 14.01.2004
3/2003 k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce Phare medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2002 14 08.01.2003
3/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Bardejov (tlač 1250) 195 10.01.2002
3/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce 136 10.01.2001
Stránka: 6 z 1805 / Záznamy: 51 - 60 z 18049