Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
3/2003 k Finančnému memorandu Programu cezhraničnej spolupráce Phare medzi Slovenskou republikou a Poľskom pre rok 2002 14 08.01.2003
3/2002 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o ochrane a rozvoji územia Bardejov (tlač 1250) 195 10.01.2002
3/2001 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce 136 10.01.2001
4/2021 k návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 63 07.01.2021
4/2020 k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie 191 15.01.2020
4/2019 k návrhu Akčných plánov Národného onkologického programu Slovenskej republiky 134 09.01.2019
4/2018 k aktualizácii Národného programu duševného zdravia a Plán realizácie úloh Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2017 - 2018 - návrh 83 10.01.2018
4/2017 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z. 41 11.01.2017
4/2016 k Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0 193 13.01.2016
4/2015 k návrhu zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 140 07.01.2015
Stránka: 7 z 1840 / Záznamy: 61 - 70 z 18392