Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
609/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 39 30.09.2020
608/2020 k návrhu kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie 39 30.09.2020
607/2020 k návrhu kandidátky na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie 39 30.09.2020
606/2020 k Návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na október 2020 39 30.09.2020
605/2020 k návrhu Národného akčného plánu na vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti na roky 2021 - 2025 39 30.09.2020
604/2020 k návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 39 30.09.2020
603/2020 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z. 39 30.09.2020
602/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov 39 30.09.2020
601/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 39 30.09.2020
600/2020 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 39 30.09.2020
Stránka: 8 z 1805 / Záznamy: 71 - 80 z 18049