Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
63/2001 k návrhu na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre LESY Slovenskej republiky, štátny podnik so sídlom v Banskej Bystrici 138 24.01.2001
62/2001 k návrhu zmeny vlastníckych vzťahov organizácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR uvedených v dodatku č. 1/e dokumentu Audit 138 24.01.2001
61/2001 k auditu knižníc a knižničných fondov ústredných orgánov štátnej správy (návrh opatrení, ktorými sa prehodnotí knižničná sieť v súlade s dokumentom Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti) 138 24.01.2001
60/2001 k návrhu ďalšieho postupu sanácie skládky „Babica“ v k.ú. obce Bošany, okr. Partizánske 138 24.01.2001
59/2001 k návrhu environmentálnych opatrení na revitalizáciu krajiny Žiarskej kotliny 138 24.01.2001
58/2001 k rozpracovaniu odporúčania zmiešanej slovensko – maďarskej komisie na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, kultúrnych a osvetových pracovníkov v maďarskom jazyku utvorením vhodnej inštitucionálnej úrovne v rámci existujúcich vysokých škôl v SR 138 24.01.2001
57/2001 k Vyhodnoteniu plnenia Národného programu prípravy SR na členstvo v NATO (NP PRENAME) v roku 2000 138 24.01.2001
56/2001 k Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001 138 24.01.2001
55/2001 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 1134, 1140, 1143 a 1145/2000 prijatých na 41. schôdzi 138 24.01.2001
54/2001 k návrhu rozhodnutia vlády SR v súvislosti s použitím munície s ochudobneným uránom 138 24.01.2001
Stránka: 8 z 1890 / Záznamy: 71 - 80 z 18893