Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
410/2012 <div>k návrhu na zmenu bodu A.6 uznesenia vlády SR č. 172 z 9. mája 2012</div> per rollam 02.08.2012
487/2010 <div>k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 287 z 8. mája 2010 k postupu členských štátov eurozóny k poskytnutiu pomoci Helénskej republike</div> 3 15.07.2010
433/2012 <div>k návrhu na zmenu vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváleného uznesením vlády SR č. 414 z 22. augusta 2012</div> 22 24.08.2012
95/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
94/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
93/2012 <div>k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky - DÔVERNÉ</div> 1 04.04.2012
252/2014 <div>k návrhu na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci júl z Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2014</div> 109 28.05.2014
524/2014 <div>k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka</div> 129 22.10.2014
40/2013 <div>k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov</div> 43 23.01.2013
417/2014 <div>k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej, Jána Senka, Emílie Müllerovej a Michala Bagačku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (tlač 1055)</div> 119 27.08.2014
Stránka: 8 z 1842 / Záznamy: 71 - 80 z 18417