Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
4/2014 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 89 08.01.2014
4/2013 k návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 41 09.01.2013
4/2012 k návrhu na schválenie Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát 83 11.01.2012
4/2011 k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29 12.01.2011
4/2010 k návrhu zákona o podpore cestovného ruchu 185 13.01.2010
4/2009 k návrhu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 131 14.01.2009
4/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 75 09.01.2008
4/2007 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 26 10.01.2007
4/2006 k návrhu smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike 159 11.01.2006
4/2005 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov 115 12.01.2005
Stránka: 8 z 1842 / Záznamy: 71 - 80 z 18417