Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
639/2012 <div>k návrhu Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 323)</div> 35 21.11.2012
432/2012 <div>k návrhu zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov</div> 22 24.08.2012
605/2010 <div>k návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov </div> 13 13.09.2010
617/2011 <div>k návrhu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov </div> 63 21.09.2011
542/2013 <div>k návrhu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov</div> 74 18.09.2013
610/2013 <div>k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov</div> 79 16.10.2013
257/2014 <div>k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov</div> 109 28.05.2014
127/2012 <div>k prevereniu právnej, vecnej a finančnej stránky zmlúv uzatvorených po vyhlásení predčasných parlamentných volieb</div> 2 11.04.2012
128/2012 <div>k príprave Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky</div> 2 11.04.2012
387/2012 <div>k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka</div> 19 30.07.2012
Stránka: 9 z 1842 / Záznamy: 81 - 90 z 18417