Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
343/2008 ku koncepcii organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015 98 28.05.2008
342/2008 k správe o stave realizácie Projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva k 31. 12. 2007 98 28.05.2008
341/2008 k návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky za rok 2007 98 28.05.2008
340/2008 k návrhu na vyslovenie súhlasu s odporúčaním Rady pre colnú spoluprácu týkajúcim sa zmeny a doplnenia Dohovoru o zriadení Rady pre colnú spoluprácu 98 28.05.2008
857/2004 k návrhu účasti delegácie SR na 59. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a smernice pre postup delegácie 98 31.08.2004
856/2004 k návrhu na presun kompetencií na úseku otvárania, zrušenia a zmeny charakteru hraničných priechodov na dočasných vonkajších hraniciach Európskej únie z Ministerstva financií SR na Ministerstvo vnútra SR 98 31.08.2004
855/2004 k dodatku č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004 98 31.08.2004
854/2004 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností 98 31.08.2004
853/2004 k návrhu na odvolanie a vymenovanie podpredsedu Štatistického úradu SR 98 31.08.2004
852/2004 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR v súvislosti s transformáciou krajských úradov, zrušením okresných úradov a vytvorením úradov špecializovanej miestnej štátnej správy 98 31.08.2004
Stránka: 1786 z 1796 / Záznamy: 17851 - 17860 z 17956