Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
107/2014 k Stratégii vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 - 2020 98 12.03.2014
106/2014 k návrhu na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o vojensko-technickej spolupráci 98 12.03.2014
105/2014 k Informácii o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 98 12.03.2014
104/2014 k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie 98 12.03.2014
360/2008 k správe o stave vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovaných v režime utajovanom za rok 2007 98 28.05.2008
359/2008 k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98 28.05.2008
358/2008 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2008 98 28.05.2008
357/2008 k návrhu postupu riešenia súvisiaceho s problematikou deregulácie cien nájmu bytov a na zrušenie úlohy B.5 z uznesenia vlády SR č. 636 z 24. augusta 2005 98 28.05.2008
356/2008 k návrhu na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR pre Štatistický úrad SR na zabezpečenie prieskumov verejnej mienky v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 290/2008 a Úrad vlády SR na národný príspevok na program INTERACT I v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 283/2008 98 28.05.2008
355/2008 k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosť Baňa Čáry, a. s. na sprístupnenie zásob lignitu 98 28.05.2008
Stránka: 1830 z 1842 / Záznamy: 18291 - 18300 z 18417