Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
127/2011 k návrhu na podanie námietky predpojatosti členov senátu JUDr. Milana Ľalíka, JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Petra Brňáka podľa § 27 a nasl. zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov v konaní vo veci nesúladu rozhodnutia vlády č. 37 zo dňa 19. januára 2011 o odvolaní členov Súdnej rady Slovenskej republiky a vymenovaní nových členov Súdnej rady Slovenskej republiky so základnými právami sťažovateľa per_rollam 23.02.2011
750/2004 k návrhu na zrušenie bodu C.2 uznesenia vlády SR č. 742 zo 14. júla 2004 k návrhu postupu sprístupnenia častí investičných zmlúv s PSA Peugeot Citroën, KIA Motors Corporation a Hyundai Mobis v zmysle § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - prijaté per rollam per_rollam 21.07.2004
1256/2003 k návrhu na poskytnutie pomoci pri záchranných prácach obetiam zemetrasenia v Iránskej islamskej republike rezortom ministerstva vnútra v spolupráci s dobrovoľnými záchranárskymi združeniami - prijaté per rollam per_rollam 27.12.2003
848/2001 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 27. Osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN o deťoch v New Yorku per_rollam 10.09.2001
469/2001 <div>k návrhu na späťvzatie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony (tlač 1014)</div> per_rollam 25.05.2001
99/2020 k návrhu na doplnenie bodu B.1. uznesenia vlády č. 96 z 27. februára 2020 k Návrhu na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob per rollam 03.03.2020
77/2020 k návrhu na zmenu návrhu na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu schváleného uznesením vlády SR č. 71 zo dňa 12. februára 2020 per rollam 18.02.2020
600/2019 k návrhu na uvoľnenie finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa per rollam 07.12.2019
445/2019 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu (tlač 1663) per rollam 12.09.2019
60/2019 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martine Lubyovej, poverenej riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (tlač 1317) per rollam 18.02.2019
Stránka: 1 z 1796 / Záznamy: 1 - 10 z 17956