Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
206/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
205/2021 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov 4 21.04.2021
215/2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 6 26.04.2021
228/2021 k návrhu Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 5 28.04.2021
227/2021 k návrhu na vymenovanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby 5 28.04.2021
226/2021 k návrhu semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 5 28.04.2021
225/2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 5 28.04.2021
224/2021 k návrhu na vymenovanie predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 28.04.2021
223/2021 k návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2027 a Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027 5 28.04.2021
222/2021 k návrhu Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti 5 28.04.2021
Stránka: 1840 z 1842 / Záznamy: 18391 - 18400 z 18417