Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1/2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 64 06.01.2021
1/2020 k návrhu na zrušenie úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 491 z 2. októbra 2019 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc 191 15.01.2020
1/2019 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 134 09.01.2019
1/2018 k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby 83 10.01.2018
1/2017 k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 41 11.01.2017
1/2016 k návrhu na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií 193 13.01.2016
1/2015 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku 140 07.01.2015
1/2014 k návrhu na ratifikáciu Zmluvy o obchodovaní so zbraňami 89 08.01.2014
1/2013 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 41 09.01.2013
1/2012 k stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 83 11.01.2012
Stránka: 1 z 1881 / Záznamy: 1 - 10 z 18803