Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1325/2002 k programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007 12 11.12.2002
1326/2002 k Územnému plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj – zmeny a doplnky roku 2002 12 11.12.2002
1327/2002 k správe o realizácii štátnej rodinnej politiky za rok 2001 12 11.12.2002
1328/2002 k Prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcich z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 9. októbra 2002 12 11.12.2002
1329/2002 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v II. štvrťroku 2002, so zameraním na plnenie úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 780/1996, týkajúcej sa dostavby, resp. výstavby medzinárodných terminálov kombinovanej dopravy a úlohy B.18 uznesenia vlády SR č. 266/1997 o vytvorení podmienok pre zriadenie cestného hraničného priechodu Čierna nad Tisou – Čop v nadväznosti na terminál v Dobrej 12 11.12.2002
1330/2002 k dodatku č. 2 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002 12 11.12.2002
1331/2002 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o elektronických komunikáciách 12 11.12.2002
1332/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu 12 11.12.2002
1333/2002 k návrhu nariadenia vlády SR o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh 12 11.12.2002
1334/2002 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat 12 11.12.2002
Stránka: 1823 z 1830 / Záznamy: 18221 - 18230 z 18299