Uznesenia

Číslo uznesenia Názov uznesenia Číslo rokovania vlády Dátum
1/2011 k návrhu zákona o zrušení Protidrogového fondu 29 12.01.2011
1/2010 k návrhu zákona o európskom zatýkacom rozkaze 185 13.01.2010
1/2009 k návrhu riešenia dopadov regulácie dodávok plynu na elektroenergetickú sústavu SR a realizáciu opatrení na zabezpečenie prevádzky elektroenergetickej sústavy 132 10.01.2009
1/2008 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 75 09.01.2008
1/2007 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady SR v znení zákona č. 464/2005 Z. z. 26 10.01.2007
1/2006 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore 159 11.01.2006
1/2005 k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 959) 115 12.01.2005
1/2004 k návrhu na uzavretie Dohody o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu (Ottawa, 20. 9. 1951) 65 14.01.2004
1/2003 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z. z. 14 08.01.2003
1/2002 k návrhu na vymenovanie podpredsedu Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 195 10.01.2002
Stránka: 2 z 1830 / Záznamy: 11 - 20 z 18299