ZÁZNAM
zo 147.
rokovania vlády Slovenskej republiky
15. apríla 2009

Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

V úvode rokovania predseda vlády privítal novovymenovaného ministra výstavby a regionálneho rozvoja I. Štefanova a zaželal mu veľa pracovných úspechov.

Vláda na návrh ministra hospodárstva a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 12 až 14 tohto záznamu.

Jednotlivé body programu vláda prerokovala s týmito závermi:    

1. Návrh na zmenu štatútu Komisie pre vedomostnú spoločnosť (č. m.: 9884/2009)
Predložil: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské  práva a menšiny

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 282.

2. Správa o plnení úloh Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v SR a úloh Akčného plánu na roky 2008 až 2013 (č. m.: 9553/2009)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 283.

3. Návrh Stratégie rozvoja osvetovej činnosti (č. m.: 5858/2009)
Predložil: minister kultúry

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 284.4. Návrh na prijatie delegácie vlády Kórejskej republiky vedenej predsedom vlády Han Seung-soo v Slovenskej republike 22. - 23. apríla 2009 (č. m.: 10683/2009)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 285.

5. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009 (č. m.: 10680/2009)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 286.

6. Návrh na zmenu Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (č. m.: 10691/2009)
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 287.

7. Správa o činnosti Cenovej rady vlády SR a o navrhovaných opatreniach na posilnenie cenovej stability a na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja (č. m.: 10463/2009)
Predložil: predseda Cenovej rady vlády SR

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 288.

8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (č. m.: 10322/2009)
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 289.

9. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1223 zo 6. novembra 2002 (č. m.: 10712/2009)
Predložili: podpredseda vlády a minister vnútra a minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 290.

10. Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vlády Slovinskej republiky vedenej predsedom vlády Slovinskej republiky Borutom Pahorom v Slovenskej republike 20. apríla 2009 (č. m.: 10759/2009)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 291.11. Správa o fungovaní trhu s elektrinou a o fungovaní trhu s plynom v Slovenskej republike (č. m.: 10711/2009)
Predložil: J. Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu   Úradu pre reguláciu   sieťových   odvetví

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

12. Návrh kandidátov na vymenovanie člena Rady pre reguláciu (č. m.: 10953/2009)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 292.

13. Návrh na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP (č. m.: 11065/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 293.

14. Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 (č. m.: 11066/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 294.

15. Materiály pre informáciu:

a) Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2008 (č. m.: 10172/2009)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Materiál bol vypustený dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

b) Informácia o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za II. polrok 2008 (č. m.: 10247/2009)
Predložila: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

c) Správa k návrhu záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad za rok 2008 (č. m.: 10530/2009)
Predložil: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

d) Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Nemeckej spolkovej republike 23. marca 2009 (č. m.: 10548/2009)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

e) Informácia o návrhu oblastí verejných prác zameraných na ekologické zmeny a protipovodňové opatrenia a spôsobe ich realizácie (č. m.: 10714/2009)
Predložil: minister životného prostredia

Vláda na návrh predsedu vlády odložila predloženú informáciu z programu rokovania vlády s tým, že bude zaradená na najbližšie rokovanie vlády ako riadny bod rokovania.

f) Správa o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2008 (č. m.: 10754/2009)
Predložila: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

g) Návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2008 (č. m.: 10756/2009)
Predložil: vedúci Kancelárie Národnej rady SR

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

16. Rôzne

Vláda vzala na vedomie informáciu predsedníčky Štatistického úradu SR o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci jej pôsobnosti.          Robert  Fico   v. r.
            predseda vlády