ZÁZNAM
zo 160.
rokovania vlády Slovenskej republiky
30. mája  2001

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády I. Mikloš.

         Predseda vlády počas rokovania vlády privítal nových členov vlády Máriu Kadlečíkovú, podpredsedníčku vlády a Ivana Šimka, ministra vnútra.

          Vláda na návrh predsedu vlády  vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 5, 6, 10 a 23.

          Vláda na návrh ministra hospodárstva, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, podpredsedu vlády Ľ. Fogaša a ministra životného prostredia dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 36 až 39 a inf. c/   tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:      

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov /č. m.: 3611/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 470.2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov /č. m.: 3678/2001/
Predložil: minister obrany

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 471.

3. Návrh zákona o dani z nehnuteľností  /č. m.: 2594/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

4. Návrh reformy daní – náčrt budúcej daňovej politiky /č. m.: 3266/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

5. Návrh komplexného hodnotenia efektívnosti a účelnosti využívania prostriedkov predvstupovej pomoci Európskej únie /č. m.: 3666/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu            rokovania vlády.

6. Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK - Kysucké Nové Mesto /č. m.: 3594/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

                    Na návrh podpredsedu vlády P. Csákyho materiál bol  v y p u s t e n ý  dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

7. Návrh na riešenie usporiadania majetkových vzťahov na vodnom diele Gabčíkovo /č. m.: 2308/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

8. Správa o prevzatých štátnych zárukách a o stave vymáhania pohľadávok z realizovaných štátnych záruk /č. m.:  3521/2001/
Predložila: ministerka financií

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 472.
9. Správa o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia /č. m.: 3134/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 473.

10. Správa o situácii na odboroch sociálnych vecí krajských a okresných úradov a návrh riešenia /č. m.: 3631/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu            rokovania vlády.

11. Prehľad štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja s návrhom na redukciu aspoň jedného z nich /č. m.: 3634/2001/
Predložil: minister kultúry

Vláda   n e s c h v á l i l a    predložený  materiál ministra kultúry.

12. Návrh na vyhlásenie obcí Šaštín - Stráže a Krásno nad Kysucou za mestá
/č. m.: 3689/2001/
Predložil: minister vnútra

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 474.

13. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti cestovného ruchu          /č. m.: 3679/2001/
Predložili:: minister hospodárstva a minister zahraničných vecí

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 475.

14. Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o leteckej doprave /č. m.: 3680/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 476.
15. Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Portugalskej republiky vedenej predsedom vlády Antóniom Guterresom v SR 4. - 6. 6. 2001 /č. m.: 3672/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 477.

16. Návrh na vyslanie delegáta SR na siedme zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke            /č. m.: 3654/2001/
Predložil: minister životného prostredia

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 478.

17. Návrh na zrušenie splnomocnenca vlády SR pre rokovania o dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce /č. m.: 3651/2001/
Predložil: minister hospodárstva

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 479.

18. Správa o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dušan Stančiak v. Slovenská republika /č. m.: 3632/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 480.

19. Správa o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vladimír Marônek v. Slovenská republika /č. m.: 3650/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 481.

20. Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády SR /č. m.: 3643/2001/
Predložila: ministerka financií

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 482.

21. Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.3 uznesenia vlády SR               č. 886/2000 k návrhu koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia /č. m.: 3589/2001/
Predložili: minister zdravotníctva a minister spravodlivosti

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 483.

22. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001 /č. m.: 3804/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 484.

23. Analýza a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov /č. m.: 3068/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu            rokovania vlády.

24. Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády            SR  č. 17/2001 k 23. 5. 2001 /č. m.:  3745/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 485.

25. Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie    /č. m.: 3644/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

26. Správa o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii obchodu medzi Slovenskou republikou a EÚ so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami a návrh na úpravu koncesných listín medzi Slovenskou republikou a EÚ /č. m.: 3734/2001/
Predložili: minister pôdohospodárstva, minister hospodárstva                     a minister  zahraničných vecí

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 486.

27. Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt státního peněžního ústavu Investiční banka, Praha, schválený uznesením vlády ČSFR č. 108/1992 /č. m.: 3701/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 487.
28. Návrh na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky /č. m.: 3747/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 488.

29. Návrh ďalšieho postupu nakladania s majetkom Hotela FORUM s.r.o. Bratislava /č. m.: 3610/2001/
  Predložil: vedúci Úradu vlády SR

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 489.

30.     Správa o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných vo IV. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa riešenia dopadov sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000 /č. m.: 3152/2001/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 490.

31. Správa o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire – twinning /č. m.: 3723/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 491.

32. Národný program pre prijatie acquis communautaire 2001 /č. m.:            3713/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 492.

33. Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000 /č. m.: 3687/2001/
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 493.

34. Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2000 /č. m.: 3686/2001/
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 494.

35. Ročná správa o výsledku hospodárenia Eximbanky SR za rok 2000               /č. m.: 3296/2001/
Predložil: guvernér Eximbanky SR

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 495.

36. Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou PUNCH International NV o priamej investícii spoločnosti PUNCH International NV na  Slovensku /č. m.: 3837/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

37. Návrh na financovanie rozvojových projektov STV a SRo /č. m.: 3794/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 496.

38. Informácia o priebehu súdneho konania proti SR (Úradu vlády SR) vo veci výberového konania Phare projektu SR 9808 01 01 „Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup“ /č. m.: 3841/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 498.

39. Návrh na zmenu bodu A.1 uznesenia vlády SR č. 367/2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 /č. m.: 3843/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 497.

40.   Materiály pre informáciu:

    a/ Informácia o schválení materiálu Medzinárodnej organizácie pre morské dno „Pravidlá pre vyhľadávanie a prieskum polymetalických nodúl (konkrécií) v Oblasti“ /č. m.: 3652/2001/
Predložil: minister životného prostredia

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.


b/    Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Libanonskej republike 2. - 4. 4. 2001 a v Sýrskej arabskej republike 4. - 6. 4. 2001 /č. m.: 3671/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

  c/ Informácia o implementácii ISPA /č. m.: 3881/2001/
Predložil: minister životného prostredia

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

41. R ô z n e

a/ Vláda poverila  za ministra vnútra ako alternáta na odôvodnenie materiálov vládny návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o samosprávnych krajoch) (tlač 958) a vládny návrh zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 959) na 48. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky aj podpredsedu vlády SR I. Mikloša.

b/ Na návrh podpredsedu vlády I. Mikloša vláda súhlasila informovať listom Svetovú banku a Medzinárodný menový fond ako bude  v najbližšej dobe inštitucionálne riešený bankový dohľad; táto úloha vyplýva z  Vyhlásenia o hospodárskej politike.

c/ Vláda  

- vzala na vedomie  informáciu prezidenta a viceprezidenta FNM SR      k privatizácii  spoločnosti Slovenská plavba a  prístavy, a.s.    

- odporučila   prezidentovi  prezídia FNM SR v zmluve medzi FNM SR a spoločnosťou Dunajservis Slovakia, s.r.o o  predaji 86,99  akcií Slovenská plavba a prístavy, a.s. FNM v prospech citovanej spoločnosti zabezpečiť, aby obsahovala ustanovenie, podľa ktorého sa zachová doterajšia hlavná činnosť spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s.

zodpovedný: prezident prezídia FNM SR- požiadala predložiť písomnú informáciu o priebehu a výsledkoch privatizácie Slovenská plavba a prístavy, a.s. na rokovanie vlády a to po predchádzajúcom prerokovaní v Porade ekonomických ministrov

termín: ihneď
zodpovední:  prezident prezídia FNM SR a
  viceprezident  prezídia a           predseda výkonného výboru   FNM SR

  d/ Vláda  u l o ž i l a   podpredsedovi vlády I. Miklošovi raz mesačne          informovať vládu o plnení úloh vyplývajúcich  z  Vyhlásenia o hospodárskej          politiky.

  e/   Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie ministra spravodlivosti, povereného riadením Ministerstva  vnútra SR, ministerky financií,  guvernéra Národnej    banky Slovenska a  predsedu  Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v    Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu vlády Ľ.  Fogaša o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001.


Mikuláš  D z u r i n d a   v.r.
predseda vlády