VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
z 97.
rokovania vlády Slovenskej republiky
21. mája 2008


Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

Vláda na návrh ministerky pôdohospodárstva, podpredsedu vlády a ministra vnútra, ministra financií a ministra obrany dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 16  až 20 tohto záznamu.

Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

Európska únia – Informácie o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky vo Výboroch stálych predstaviteľov (COREPER) a radách ministrov

Vláda k uvedenému bodu   v z a l a  n a  v e d o m i e   ústne informácie ministra zahraničných vecí a ministerky pôdohospodárstva.

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 10386/2008 – 1. alternatíva, 2. alternatíva)
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 321.

2. Návrh na usporiadanie správy akcií spoločnosti BIONT, a. s. a doriešenie otvorených otázok a problémov spoločnosti (č. m.: 10208/2008)
Predložili: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva  a menšiny a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 322.


3. Návrh podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 – 2013 v SR (č. m.: 9706/2008)
Predložil: minister životného prostredia

Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o predloženom materiáli s tým, že bude zaradený na najbližšie rokovanie vlády.

4. Návrh na úhradu príspevku SR na činnosť Medzinárodnej organizácie Frankofónie (č. m.: 10515/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 323.

5. Správa o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva k 31. decembru 2007 (č. m.: 8215/2008)
Predložil: minister zdravotníctva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 324.

6. Návrh na úpravu platových náležitostí podpredsedovi Úradu jadrového dozoru SR (č. m.: 10505/2008)
Predložila: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 325.

7. Správa o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2007 (č. m.: 10729/2008)
Predložili: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,  ľudské práva a menšiny a minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 326.

8. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o hospodárskej spolupráci (č. m.: 10727/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 327.

9. Návrh stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky (č. m.: 10711/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 328.

10. Návrh jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (č. m.: 10658/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 329.

11. Správa o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (č. m.: 10702/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 330.

12. Návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (č. m.: 9680/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 331.

13. Návrh na riešenie splácania pôžičiek poskytnutých na odstránenie následkov povodne v Prešovskom a v Košickom kraji 20. júla 1998 v rámci Programu podpory rozvoja bývania na rok 1998 (č. m.: 10575/2008)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 332.

14. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008 (č. m.: 10723/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 333.

15. Návrh na odvolanie a vymenovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu (č. m.: 10720/2008)
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 334.

16. Návrh na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne (č. m.: 11011/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 335.

17. Návrh na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Brezne (č. m.: 11012/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 336.

18. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (č. m.: 10840/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 337.

19. Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 973 zo 14. novembra 2007 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (č. m.: 10862/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 338.

20. Návrh na aktualizáciu programu vojenských cvičení v 2. štvrťroku 2008 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia (č. m.: 11014/2008)
Predložil: minister obrany

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 339.

Materiály pre informáciu:

a) Informácia o výsledku kontroly dodržiavania Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, vykonanej na Ministerstve školstva SR a na Ministerstve kultúry SR (č. m.: 10268/2008)
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

b) Správa o činnosti Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2007 (č. m.: 10562/2008)
Predložil: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské  práva  a menšiny

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

c) Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča v Nemecku 22. – 25. apríla 2008 (č. m.: 10721/2008)
Predložil: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské  práva  a menšiny

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.
d) Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča vo Švédskom kráľovstve 10. – 13. apríla 2008 (č. m.: 10722/2008)
Predložil: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské  práva  a menšiny

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

23. R ô z n e

Vláda vzala na vedomie  informáciu predsedníčky Štatistického úradu SR  o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci jej pôsobnosti.       Robert  F i c o    v. r.
predseda vlády