K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 13. júna 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 163. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister obrany SR Jozef Stank /ZPC/
minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x x x

Z programu boli stiahnutné:
Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank

Návrh na zriadenie medzirezortnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky a Európskej únie.
Predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Návrh novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2001.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank

Správa o postupe privatizácie SPP.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR

Návrh na zmenu znenia článku 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva schválenej uznesením vlády SR č. 409 zo dňa 9. 5. 2001.
Predkladá: minister zdravotníctva SR a minister zahraničných vecí SR

Návrh na uzavretie Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadĺženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike zo dňa 24. júla 1997 prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu.
Predkladá: minister vnútra SR, minister obrany SR a minister zahraničných vecí SR

Doplnok k Aktualizovanej strednodobej hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Návrh vlády SR na zmenu vládneho návrhu zákona o štátnej službe a o zmene                     a doplnení niektorých zákonov, vládneho návrhu zákona o verejnej službe a vládneho návrhu zákona Zákonník práce.
Predkladá: ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

x x x x x

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č.78/2000 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Predmetom návrhu novely zákona  č.254/1994 Z.z nie je odškodnenie obcí ležiacich v pásme ohrozenia jadrovým zariadením, ale zosúladenie, upresnenie pojmov a presná špecifikácia možnosti použitia prostriedkov fondu v súlade so zákonom č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívani jadrovej energie. Novela zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestných poplatkoch v znení neskorších predpisov umožní obciam nachádzajúcim sa v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, vyrubiť prevádzkovateľovi jadrového zariadenia poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia, ak sa  územie obce nachádza v pásme ohrozenia.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov. Toto nariadenie vlády nadväzuje na Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktorý zabezpečí spolu s vykonávacími predpismi legislatívny základ na posudzovanie zhody chemických látok a chemických prípravkov. Vypustením položiek, ktoré sa týkali chemických látok a chemických prípravkov z tohto nariadenia sa opäť znížil počet výrobkov na povinnú certifikáciu oproti stavu k 31. júnu 2001.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie, ktoré upravuje podrobnosti o technických požiadavkách na ďalšie skupiny určených výrobkov, bude znamenať zvýšenú ochranu životov, zdravia a majetku našich občanov, a tiež životného prostredia.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.   V novele zákona sa predkladateľ zameral najmä na posilnenie kontrolnej funkcie štátu prostredníctvom Najvyššieho kontrolného úradu, rozšírenie možnosti použitia časti prostriedkov FNM SR získaných z privatizácie na výdavky spojené so záväzkami vo vybraných oblastiach a možnosti prechodu bytových domov do vlastníctva obcí.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany SR v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh vlády SR na zmenu vládneho návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 924), vládneho návrhu zákona o verejnej službe (tlač 925) a vládneho návrhu zákona Zákonník práce (tlač 926).Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR a požiadať predsedu NR SR o akceptovanie návrhu vlády na zmenu  a poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR a požiadať predsedu Národnej rady SR o akceptovanie návrhu vlády na zmenu vládneho návrhu zákona o štátnej službe o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 924), vládneho návrhu zákona o verejnej službe (tlač 925) a vládneho návrhu zákona Zákonník práce (tlač 926).
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh transformácie Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. (KBB). Prínosom schváleného spôsobu transformácie KBB, š.p.ú. bude efektívnejšie vysporiadanie nielen pohľadávok postúpených na KBB, š.p.ú. v súvislosti s reštrukturalizáciou bankového sektora, ale aj jej ostatných pohľadávok prevzatých v minulosti v rámci transformácie slovenskej ekonomiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zmien predpisov v nadväznosti na pripomienkové konanie k materiálom vlády SR v súlade s dokumentom Audit. Cieľom nového systému pripomienkového konania k materiálom vlády je celý proces zefektívniť a zjednodušiť. Nový systém definuje podmienky, po splnení ktorých materiál na pripomienkové konanie nebude predkladaný a upravuje rôzne postupy pri predkladaní materiálov do vlády. Zmenený systém významnou mierou počíta s účasťou verejnosti. Verejnosť bude mať právo vzniesť pripomienky a  podľa uváženia predkladateľa i právo zúčastniť sa na rozporovom konaní, resp. na verejnej odbornej prezentácii predkladaného materiálu. V prípade veľkého počtu reakcií verejnosti sa hlasom verejnosti bude zaoberať  vláda.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh rokovacieho poriadku vlády SR a smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Návrh predkladá vykonávanie pripomienkového konania novým spôsobom – elektronickou formou a upravuje elektronické sprístupňovanie materiálov súvisiacich s rokovaním vlády na Internete.  
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Politiku informatizácie spoločnosti v SR. Vláda SR deklarovala, že komplexné systémové riešenie problematiky informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky považuje za jeden zo strategických zámerov vlády SR pre najbližšie desaťročie. Vláda SR poverila podpredsedu vlády SR pre ekonomiku v spolupráci s ministrom školstva SR koordináciou úloh spojených s realizáciou politiky informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike.
Materiál predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami  vzala na vedomie Správu o plnení úloh uznesení vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001 k 31. 5. 2001. Vláda SR zároveň schválila aktualizáciu a prehodnotenie niektorých vybraných úloh vyplývajúcich z uvedených uznesení vlády SR.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou. Potvrdenie stavu dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou sa uskutoční podpísaním spoločného Memoranda o porozumení. Posúdenie zmluvnej základne s Iránskou islamskou republikou je súčasťou procesu postupného posudzovania dvojstrannej zmluvnej základne, ktoré prebieha s jednotlivými štátmi sveta po sukcesii Slovenskej republiky do zmluvných dokumentov, ktorými bola viazaná bývalá Česká a Slovenská Federatívna Republika.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu 18. – 19. 6. 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie               o pristúpení SR k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. 5. 2001, Brusel).
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v súlade so zákonnými dôvodmi

Vláda SR prerokovala materiál Ďalší postup SR vo veci sťažnosti I. M. proti SR podanej Výboru OSN pre ľudské práva. Vláda SR vzala na vedomie rozhodnutie Výboru OSN pre ľudské práva o prijateľnosti kauzy I.M. proti SR.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v súlade so zákonnými dôvodmi

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku SR na aktivity OBSE v oblasti rómskej problematiky. Dobrovoľný príspevok Slovenskej republiky na činnosť Kontaktného miesta pre otázky Rómov a Sintov (úrad OBSE) je vo výške 15 000 EUR a bude uhradený v rámci výdavkov kapitoly MZV SR schválených na rok 2001 z prostriedkov účelovo určených na poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan
Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Gteborgu dňa 16. júna 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR s pripomienkami prerokovala Návrh spôsobu privatizácie 49%-ného podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a.s. Bratislava. Vláda SR schválila predaj 49%-ného podielu akcií dočasnej majetkovej účasti FNM SR v obchodnej spoločnosti SPP a.s. Bratislava, založenej FNM SR, formou priameho predaja prostredníctvom výberového konania aj za účasti zahraničných subjektov jednému subjektu alebo konzorciu subjektov v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť do Národnej rady SR Informáciu o stave procesu predaja akcií SPP, a.s.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Plešivec, Železničná ul. - Sklad č. 09. Nadobúdateľom privatizovaného majetku je spoločnosť STAVIMAX, s.r.o., ktorá ako jediná splnila všetky požadované podmienky a kritériá výberového konania.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR  Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Šarišské Lúky, Strojnícka ul. č. 14- Sklad č. 03.
Nadobúdateľom privatizovaného majetku je spoločnosť ROKO, s.r.o., ktorá ako jediná splnila všetky požadované podmienky a kritériá výberového konania a navrhla najprijateľnejšiu kúpnu cenu.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Bardejov, Dukelská ul. 15 - Sklad č. 05. Nadobúdateľom privatizovaného majetku je spoločnosť STAVIMAX, s.r.o., ktorá ako jediná splnila všetky požadované podmienky a kritériá výberového konania.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín Obvodné zdravotné stredisko Zlaté Klasy.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa rušia rozhodnutia o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava, a.s. Bratislava. Vláda SR zároveň vydala rozhodnutie, ktorým sa rušia rozhodnutia o privatizácii podniku Nákladná automobilová doprava 802, a.s. Bratislava, vydané Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 127 z 5. 9. 1994, týkajúcej sa rozdelenia 51% akcií.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich         s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK – Kysucké Nové Mesto.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2000. Správa hodnotí stav a vývoj bezpečnosti práce, pracovnej úrazovosti a pracovné podmienky na základe poznatkov orgánov inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce (MPSVR SR) a Hlavného banského úradu (MH SR). Hodnotenie pracovných podmienok a ochorení podmienených prácou bolo                v prerokovanej správe vypracované na základe poznatkov  orgánov štátneho zdravotného dozoru Ministerstva zdravotníctva a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a predpisov o zamestnanosti z poznatkov Národného úradu práce.
Materiál predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2002. Vláda SR zároveň s pripomienkami schválila rozdelenie výdavkov na vybrané priority a limity výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtových kapitol na rok 2002 uvedené v prílohe           č. 1 prijatého uznesenia.
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Akčného programu SR na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a návrh nového Akčného programu SR na roky 2001 – 2008.  Na základe zhodnotenia účinnosti Akčného programu bol vypracovaný nový Akčný program na obdobie rokov 2001 až 2008. Súčasťou Akčného programu sú tiež „Stratégia riadenia chlórfluórovaných uhľovodíkov“ a „Stratégia riadenia halónov“, ktoré boli vypracované na základe rozhodnutia strán Montrealského protokolu.
Materiál predložil minister životného prostredia László Miklós

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na podporu preventívnych programov vo výške 22 134 590 Sk. Cieľom predloženého materiálu je konkrétne zdôvodnenie požiadaviek na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 pre prevenciu kriminality                     a definovanie účelu použitia týchto prostriedkov.
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda SR prerokovala materiál Použitie zostatku finančných prostriedkov pre organizácie vykonávajúce pravidelnú autobusovú dopravu z Programu obnovy vozidlového parku z roku 1998. Vláda SR schválila pokračovanie v Programe obnovy vozidlového parku v zmysle uzatvorených  zmlúv o poskytovaní  nenávratných  finančných príspevkov,  formou bonifikácie úrokových nákladov na už zakúpené autobusy, v organizáciách  vykonávajúcich pravidelnú autobusovú dopravu v zmysle uznesenia  vlády SR   č. 453 zo  dňa  7. júla  1998  pre rok 2001, 2002, a 2003 a použitie voľných nepoužitých zdrojov  vo výške 16, 151 mil.  Sk zo Slovenskej záručnej a  rozvojovej banky š. p. ú.    v zmysle  Zmluvy o zverení                          a účelovom využívaní  finančných prostriedkov zo dňa 5.6.1998. Vláda SR zároveň schválila použitie zostatku vo výške 16,151 mil. Sk  na  dotáciu pre  vybrané podniky Slovenskej autobusovej dopravy formou dotácie /príspevku/ na nákup autobusov pre prímestskú dopravu v súlade so  zákonom č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní
Materiál predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na využitie redukovaných pracovných miest Domu zahraničných stykov v kapitole Ministerstva školstva SR. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas so zvýšením limitu počtu zamestnancov ústredného orgánu o štyri osoby a s presunom ôsmich pracovných miest do priamo riadených rozopočtových organizácií kapitoly Ministerstva školstva SR.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na pristúpenie SR do programu Európskych spoločenstiev LIFE III (2000 – 2004) v období 2002 – 2004. Ministerstvo životného prostredia SR je gestorom pre aproximáciu environmentálnej legislatívy uvedenej v Kapitole 22 Acquis Communautaire. Uvedená negociačna kapitola sa otvára v tomto roku. Konkrétne  v oblasti ochrany prírody a krajiny (podkapitola E) ide o.i. o smernicu Rady 79/409/EEC               o ochrane voľne žijúceho vtáctva, a smernicu Rady 92/43/EEC o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Súčasťou implementácie smernice                          o stanovištiach je vytvorenie európskej sústavy chránených území v rámci programu NATURA 2000 (reprezentatívnych území s výskytom druhov a biotopov, ktoré sú uvedené v prílohách smerníc). Jedným z hlavných finančných mechanizmov Európskej únie na zabezpečovanie uvedeného programu NATURA 2000 je program LIFE III, o ktorý sa môžu uchádzať aj kandidátske krajiny. Prostriedky na projekty získané z programu  LIFE III významne prispejú k zabezpečeniu adekvátnej ochrany prírody na Slovensku a pomôžu pri implementácii cieľového kľúčového programu Európskej únie NATURA 2000.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na podpísanie Rezolúcie o budúcom rozvoji spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP), na prijatie Deklarácie              o oblastiach priorít spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP) a na prijatie Rokovacieho poriadku pre Riadiaci výbor spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP). Predložený materiál zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z platných medzinárodných zmluvných dokumentov.
Návrh predložili minister obrany SR Jozef Stank a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou článku 26 Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS).
Návrh predložili minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.5 z uznesenia vlády SR č. 304/2000, ktorá ukladá               v nadväznosti na finančné možnosti mesta Ružomberok realizovať telekomunikačnú sieť vo Vlkolínci, nakoľko mesto Ružomberok už dlhodobo nemá finančné prostriedky na túto realizáciu a Slovenské telekomunikácie, a.s. neuvažujú s výstavbou tejto telekomunikačnej siete z vlastných zdrojov.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 19 uvedenú v pláne práce vlády SR na rok 2001 na mesiac jún 2001 – návrh novozačínaných úloh technického rozvoja. V súlade s prípravou Slovenskej republiky na členstvo v NATO sa prednostne zabezpečuje plnenie jednotlivých partnerských cieľov na roky 2002 až 2007. Z analýzy, ktorá bola doteraz vykonaná, vyplýva že finančné prostriedky plánované pre oblasť vedy a techniky  budú v celom objeme využité na realizáciu partnerských cieľov. Z hľadiska vývoja rozpočtu na  rok 2002 sa uvažuje                  s objemom finančných prostriedkov na úrovni roku 2001 a  s dokončením rozpracovaných úloh. Navyše nie sú skončené  práce na dlhodobej koncepcii reformy štruktúry Armády Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nebude z uvedených dôvodov na rok 2002 zaraďovať do plánu novozačínaných úloh technického rozvoja žiadne úlohy a vláde Slovenskej republiky navrhuje zrušiť úlohu číslo 19 uvedenú v pláne práce vlády Slovenskej republiky na rok 2001  na mesiac jún 2001.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu B.9 z uznesenia vlády č. 1026/1999, v ktorej bolo ministrovi hospodárstva uložené vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. 12 na mesiac máj vyplývajúcu z Plánu práce vlády SR na rok 2001 – Správa o materiálno-technickom vybavení a personálnom zabezpečení Zboru požiarnej ochrany. Vláda pritom vychádzala najmä zo skutočnosti, že základná problematika a súvisiace opatrenia, ktoré mali tvoriť obsah uvedenej správy, sa stali v prevažnej väčšine podkladom pre prípravu Správy vlády Slovenskej republiky o zásahu Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky a vzniknutých škodách pri likvidácii lesného požiaru v Slovenskom raji a materiálno-technické zabezpečenie útvarov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky pri likvidácii požiarov, ktorá bola ministerstvom vnútra spracovaná na základe uznesenia Národnej rady SR č. 1230 z 19. decembra 2000. Vláda SR túto správu prerokovala 17. januára 2001 s prijatím uznesenia č. 47 a Národná rada                      27. februára 2001 s prijatím uznesenia č. 1277
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko
Vláda SR prerokovala  a zrušila úlohu, uvedenú pod poradovým číslom 8 v mesiaci december 2000 v Pláne práce vlády Slovenskej republiky na rok 2000 “Návrh pravidiel prechodu zdravotníckych zariadení na formu verejnoprávnych (neziskových) inštitúcií a pravidlá ich hospodárenia” a úlohu uvedenú pod poradovým číslom 13 v mesiaci apríl 2001 v Pláne legislatívnych úloh vlády na rok 2001 “Návrh zákona o verejnoprospešných zdravotníckych zariadeniach”.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a schválila Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2001. Vláda zároveň uložila vedúcemu Úradu vlády SR v súčinnosti s ministrami                         a predsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR zabezpečiť splnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR. Zároveň ho splnomocnila              v odôvodnených prípadoch vykonať operatívne zmeny počas II. polroku v schválenom Zameraní kontrolnej činnosti Úradu vlády SR.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu znenia článku 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva schválenej uznesením vlády SR č. 409 zo dňa 9. 5. 2001.
Predkladá: minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o problémoch odstraňovania havarijného stavu justičných budov a získavania nových prevádzkových priestorov pre potreby súdnictva.  Materiál predložil minister spravodlivosti Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu C. 30 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k Auditu súladu činnosti a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Úloha ukladala podpredsedovi vlády pre ekonomiku predložiť návrh realizácie systému prideľovania dotácií objednávateľom v súlade s dokumentom Audit. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány boli uznesením vlády zaviazané poskytnúť potrebné informácie pre spracovanie návrhu realizácie systému prideľovania dotácií objednávateľom. Rozsah a kvalita v akej ústredné orgány štátnej správy údaje poskytli neumožnili Návrh realizácie systému pripraviť. Obsah tejto úlohy bude možné naplniť po ukončení prác na plnení úloh, podľa ktorých má ministerka financií v spolupráci s podpredsedom vlády pre ekonomiku predložiť na rokovanie vlády Návrh opatrení v oblasti zavedenia nákladových a cenových kalkulácií pri všetkých trhových tovaroch a službách poskytovaných orgánmi štátnej správy a Návrh opatrení v oblasti zhodnocovania majetku štátu v správe organizácií realizujúcich „trhové“ aktivity.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zmeny Štatútu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ. Úprava Štatútu je vyvolaná zmenami, ktoré sa udiali od februára 2000, kedy bol pôvodný Štatút prijatý vládou SR. Jednou z dôležitých zmien je schválenie Zásad regionálnej politiky SR, zriadenie Regionálnych riadiacich a monitorovacích výborov regiónov na úrovni NUTS II, príprava zriadenia Implementačnej agentúry pre regionálny rozvoj v organizačnej štruktúre Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, schválenie prvej verzie Národného plánu regionálneho rozvoja uznesením vlády a príprava Národného monitorovacieho výboru v zmysle zásad štrukturálnej politiky EÚ definovanej nariadením EÚ. Zmena Štatútu posilňuje princíp partnerstva ako jeden z pilierov štrukturálnej politiky a zároveň presnejšie definuje úlohu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ v inštitucionálnom zabezpečení regionálneho rozvoja.  
Návrh predložili podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a schválila odovzdanie a prevzatie agendy Cezhraničnej spolupráce Phare z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Za prípravu a technickú implementáciu programov Cezhraničnej spolupráce PHARE je zodpovedná Programová implementačná jednotka cezhraničnej spolupráce Phare – PIU Phare CBC organizačne začlenená v rámci Odboru zahraničnej pomoci Úradu vlády SR. Finančné prostriedky EÚ poskytované Slovenskej republike prostredníctvom toto programu sú určené na rozvoj spolupráce medzi prihraničnými regiónmi v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Materiál bol predložený v zmysle uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.
Návrh predložili podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu SR Mária Kadlečíková a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Vyhodnotenie účasti Slovenskej republiky                   na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri, vrátane finančného zúčtovania. Vystúpenie Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri bolo  medzinárodnou odbornou aj laickou verejnosťou kladne hodnotené. Expozícia splnila svoj účel a prispela svojou mierou k posunu snaženiam SR v procese integrácie do európskych štruktúr.  Návratnosť vložených prostriedkov sa predpokladá v rozšírení hospodárskych vzťahov a vo  zvýšenom turistickom záujme o našu krajinu. Ďalšia svetová výstava sa bude konať v japonskom Aichi v r. 2005.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so zmenou Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi SR a Tureckou republikou, podpísanej v Ankare dňa 10. apríla 2001.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala Návrh na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble. Vláda SR schválila v súlade s § 6, ods. 1/ zákona NR SR č. 193/2001 Z.z.  návrh na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s použitím prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2001, vyčlenených v kapitole Všeobecná pokladničná správa na program budovania priemyselných parkov               vo výške 28, 8 mil. Sk pre mesto Vráble na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble. Priemyselný park vo Vrábľoch je jedným z prvých priemyselných parkov na Slovensku. Kompletné zaplnenie parku by mohlo poskytnúť pracovné miesta až 2350 zamestnancom pričom celkové investičné náklady na vybudovanie parku sú odhadované na 650 mil. Sk. Do tejto sumy ešte nie sú započítané investície do moderného technického vybavenia. Celkový ročný prínos pre verejné financie len zo základných daní a odvodov dosahuje vyše 185 mil. Sk.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR odložila z rokovania materiál Zmena právnych náležitostí úverových zmlúv súvisiacich so zrušením Štátneho fondu cestného hospodárstva a prechodu jeho finančných záväzkov na MF SR.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na rozšírenie Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s vymenovaním zástupcu Združenia priemyselných zväzov SR a zástupcu Slovenskej konsolidačnej, a. s. do uvedenej Riadiacej skupiny čo napomôže k riešeniu problematiky reštrukturalizáciu podnikového sektora.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala Návrh na odvolanie a menovanie člena rady Úradu pre finančný trh. Vláda SR odvolala z funkcie člena Rady Úradu pre finančný trh Ing. Michala Horvátha, CSc. s účinnosťou od 14. júna 2001 a zároveň vymenovala do tejto funkcie Ing. Mária Schrenkela s účinnosťou od 15. júna 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadĺženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike zo dňa 24. júla 1997 prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu. Vláda SR zároveň splnomocnila ministerku financií SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva financií SR na podpísanie predmetného Dodatku k Protokolu.
Návrh predložili minister vnútra SR Ivan Šimko, minister obrany SR Jozef Stank a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Doplnok k Aktualizovanej strednodobej hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh reformy daní - náčrt budúcej daňovej politiky. Cieľom uvedeného materiálu je načrtnúť daňovú politiku SR a jej smerovanie do budúcnosti. Pri formulovaní zámerov v tejto oblasti sa vychádzalo predovšetkým zo skutočnosti, že úspešná ekonomická transformácia Slovenskej republiky prináša so sebou aj potrebu vysporiadať sa s takými tendenciami ako sú globalizačné trendy súvisiace so zvýšenou mobilitou medzinárodného kapitálu, jeho schopnosťou účinne absorbovať daňový kapitál, ale aj potrebu zabezpečiť, aby režimy nepriamych daní (najmä daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane) boli v súlade s uplatňovanými režimami v EÚ.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o dani z nehnuteľností.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o posúdení návrhov obcí na zriadenie obecných akciových vodárenských spoločností.
Predmetom uvedenej Správy je posúdenie predložených návrhov obcí z hľadiska technického, prevádzkového a ekonomického, ako aj z hľadiska dopadov na životné náklady obyvateľstva s definitívnym návrhom počtu obecných akciových vodohospodárskych spoločností.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva Pavol Koncoš

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k Informácii o stave vyšetrovania v trestnej veci „Eurofondy“.
Informáciu predložil minister vnútra SR Ivan Šimko
Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o výsledku kontroly príjmov zdravotných poisťovní za január až apríl 2001.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia posilneného rezortného krízového štábu v súvislosti s použitím munície s ochudobneným uránom, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2001.
Informáciu predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informatívnu správu o poznatkoch orgánov prokuratúry o kontrolnej činnosti krajských úradov v zariadeniach sociálnej starostlivosti spracovaných v súvislosti s priebežnými výsledkami z pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho správania alebo trestania v Slovenskej republike v roku 2000.
Materiál predložil generálny prokurátor SR Milan Hanzel

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne za rok 2000.
Informáciu predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a predseda Úradu jadrového dozoru SR

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2000.
Informáciu predložil predseda Úradu pre verejné obstarávanie SR

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich                          z rozpracovania a konkretizácie opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov “Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky v roku 2001”, “Koncepcie lesníckej politiky v roku 2001” a “Zelených správ 2000”.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o trhových poriadkoch pre obilniny, cukor a mlieko v SR.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o doterajšom priebehu zmierňovania majetkových krívd v lesnom hospodárstve a o obhospodarovaní neštátnych neodovzdaných lesov.
Informáciu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti Koordinačného výboru pre problematiku žien za rok 2000.
Informáciu predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Fínskej republiky Paavo Lipponena v Slovenskej republike v dňoch 3. - 4. mája 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o príprave 9. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera v Európskom parlamente v Štrasburgu 16. 5. 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o činnosti Slovenského výboru pre práva dieťaťa.
Informáciu predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Belgickom kráľovstve v dňoch 30. – 31. mája 2001.
Informáciu predložila podpredsedníčka vlády SR M. Kadlečíková

x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR